"LPCfood Plus: Tính năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm LPCfood được xây dựng và nâng cấp để dành cho các khách hàng thường xuyên. Cũng như các sản phẩm thực phẩm được xác nhận chứng thực bởi LPCfood"