LPCfood Plus: Chương trình khách hàng thân thiết của LPCfood được xây dựng để tri ăn các khách hàng thường xuyên.